Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Rekrutacja
Wykwalifikowana kadra menedżerska i najwyższej klasy specjaliści stanowią największy kapitał Spółki. To dzięki pracownikom, Spółka może się rozwijać i świadczyć profesjonalne usługi rachunkowo-księgowe, kadrowo-płacowe i inwentaryzacyjne.
 
Osoby zainteresowane podjęciem pracy w ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego wyłącznie w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie rekrutacyjne na adres mailowy: praca@orlencuk.pl.
W/w dokumenty przyjmowane są tylko drogą mailową.
 
Każda przesłana przez Państwa oferta pracy jest dokładnie analizowana. Podczas weryfikacji zwracamy uwagę na zgodność kwalifikacji i doświadczenia osoby aplikującej z wymaganiami stanowiska pracy.
Po wstępnej weryfikacji ofert pracy, kontaktujemy się jedynie z osobami, które spełniły nasze oczekiwania.
Końcowym etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, prowadzona przez pracowników Działu ds. Personalnych oraz przyszłych przełożonych. Zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną otrzymają Państwo telefonicznie.

Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Kandydatów prosimy o uwzględnienie w dokumentach aplikacyjnych poniższych zapisów:

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych, przez ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych, przez ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowania Pana/Pani danymi osobowymi oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 13 RODO, uprzejmie informujemy co następuje.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych
Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock.
Z Administratorem danych można się skontaktować:
• listownie na adres: ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock;
• przez e-mail: orlencuk@orlencuk.pl.
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym  można się kontaktować
w następujący sposób:
• listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock;
• przez e-mail: daneosobowe@orlencuk.pl.

1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanych w ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. w procesie rekrutacyjnym (praca, staże i praktyki) oraz w celu oceny Pana/Pani kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
• Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
• Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
• Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania potencjału zawodowego (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji);
• Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych;
• Uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pana/Pani umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy Pan/Pani jest odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja.
3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: nasi dostawy, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych m.in. dostawcy usług IT.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 1 rok od daty zakończenia danego procesu rekrutacyjnego. 
5. Przysługują Panu/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock, przez e-mail: daneosobowe@orlencuk.pl;
• prawo dostępu do treści swoich danych;
• prawo do sprostowania danych osobowych;
• prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania;
• prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. przesłał dane do innego administratora. Jednakże ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody;
• prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock, przez e-mail: daneosobowe@orlencuk.pl.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy RODO.
7. Konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z  221 § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanych w ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock procesach rekrutacyjnych (praca, staże, praktyki). Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pana/Pani profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

Pozdrawiamy.

ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.
Dział ds. Personalnych
ul. Chemików 7, Płock / budynek 04
 
 

Marki Grupy ORLEN