Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Obsługa rachunkowo-księgowa
​Za prowadzenie ksiąg rachunkowych dla Spółek głównie z Grupy Kapitałowej PKN ORLEN odpowiedzialne jest Biuro Obsługi Rachunkowej Spółek.
Do realizacji swoich zadań biuro zatrudnia doświadczonych specjalistów, w tym pracowników posiadających uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (certyfikaty wystawione przez Ministra Finansów).
Nasze usługi świadczymy przy wykorzystaniu systemu finansowo – księgowego SAP R/3 w oparciu o następujące moduły FI (Księga Główna), CO (Kontroling).
 
Zakres świadczonych usług
 
Moduł FI:
 
 1. Dostosowanie kont Księgi Głównej do specyfiki obsługiwanego podmiotu i do polityki rachunkowości stosowanej w Grupie PKN ORLEN.
   
 2. Kontrola formalna i rachunkowa dostarczonych dokumentów.
   
 3. Księgowanie dostarczonych dokumentów zewnętrznych (faktury, noty).
   
 4. Prowadzenie bazy kontrahentów (dostawców i odbiorców).
   
 5. Księgowanie dostarczonych faktur własnych.
   
 6. Księgowanie wyciągów bankowych i raportów kasowych.
   
 7. Obsługa płatności oraz uzgadnianie obrotów i sald oraz rozliczanie kontrahentów.
   
 8. Sporządzanie uzgodnionego zestawienia obrotów i sald oraz rejestru podatku VAT (naliczonego
  i należnego) na koniec każdego okresu sprawozdawczego.
   
 9. Standardowa raportyzacja z systemu FI.
Moduł CO:
 
 1. Ustalenie struktury MPK i zleceń uwzględniającej specyfikę Spółki.
   
 2. Ustalenie zasad ewidencji kosztów i przychodów na poszczególnych MPK i zleceniach.
   
 3. Ustalenie sposobu rozliczania MPK i zleceń.
   
 4. Comiesięczne rozliczanie kosztów zaewidencjonowanych na MPK i zleceniach.
   
 5. Comiesięczne przeprowadzanie kalkulacji kosztów wyprodukowanych wyrobów lub świadczonych usług.
   
 6. Standardowa raportyzacja z systemu CO.
Ustawowy zakres sprawozdawczości:
 
 1. Obliczanie podatku i sporządzanie deklaracji VAT-7.
   
 2. Obliczanie podatku dochodowego od osób prawnych, należnych zaliczek za poszczególne miesiące, sporządzanie deklaracji rocznej CIT-8.
   
 3. Sporządzanie uproszczonego miesięcznego sprawozdania finansowego.
   
 4. Sporządzanie kwartalnie pakietu sprawozdawczego, zgodnego z polityką rachunkowości przyjętą
  w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN, dla celów skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg wymogów właściciela.
   
 5. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego wg międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej lub/i ustawy o rachunkowości oraz przygotowanie materiałów na potrzeby biegłego rewidenta.
   
 6. Standardowa raportyzacja z systemu.
   
 7. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej dla potrzeb GUS.

  Dodatkowy zakres sprawozdawczy:
  Sporządzanie miesięcznie „Pakietu sprawozdawczości zarządczej” wg wymogów właściciela, dla jednolitego raportowania wyników Spółki dla PKN ORLEN S.A.
Wsparcie finansowo – księgowe:

 1. Analiza transakcji zawieranych przez Spółkę pod względem podatkowym: podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych.
   
 2. Wsparcie w analizie ekonomiczno – finansowej danych Spółki.
Obsługa transakcji floty, klientów flotowych i obsługa stacji.
 
 

Marki Grupy ORLEN