Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Obsługa kadrowo-płacowa
Za usługi w zakresie procesów kadrowych, płacowych, socjalnych, obsługi bezpośredniej i telefonicznej, oraz księgowania wynagrodzeń dla PKN ORLEN S.A. oraz Spółek GK ORLEN odpowiedzialne jest Biuro Obsługi Pracowników.
Profesjonalne dostosowanie Systemu IT do obsługi w ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. nie wymaga po stronie Zleceniodawcy ponoszenia dodatkowych kosztów na szkolenie pracowników do obsługi w powyższym zakresie.
Zapewniamy profesjonalną obsługę kadrowo-płacową w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy oraz obowiązujące u Zleceniodawcy uregulowania, tj. Układy Zbiorowe Pracy, Regulaminy Wynagradzania lub Kodeks Pracy.
 
Zakres świadczonych usług
 1. Obsługa bezpośrednia i pośrednia (telefoniczna) pracowników, byłych pracowników i zleceniobiorców w zakresie kadrowym, płacowy oraz socjalnym w poniższym zakresie realizowanych usług.
 2. Obsługa procesu zatrudnienia pracowników oraz zmian warunków zatrudnienia.
 3. Obsługa procesu zatrudniania na podstawie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, o dzieło).
 4. Obsługa procesu rozwiązań umów o pracę.
 5. Obsługa nieobecności pracowniczych wynikających z przepisów prawa pracy oraz wewnętrznych uregulowań u Zleceniodawcy.
 6. Naliczanie wynagrodzeń w oparciu o przepisy prawa pracy oraz wewnętrzne uregulowania u Zleceniodawcy.
 7. Dokonywanie potrąceń w oparciu o Kodeks Pracy. 
 8. Sporządzanie list płac oraz przekazywanie ich do Zleceniodawcy w celu podpisania i dokonania przelewów środków pieniężnych na konta osobiste pracowników. 
 9. Kopertowanie oraz przekazywanie do Zleceniodawcy informacji o naliczonych wynagrodzeniach i dokonanych potrąceniach dla każdego pracownika. 
 10. Naliczanie oraz sporządzanie deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie obowiązujących przepisów wynikających z ustawy. 
 11. Naliczanie oraz sporządzanie deklaracji w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
 12. Naliczanie i sporządzanie deklaracji PFRON.
 13. Prowadzenie i obsługa PKZP oraz ZFŚS przy PKN dla spółek GK ORLEN.
 14. Naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego tj. zasiłków chorobowych, macierzyńskich i rehabilitacyjnych.
 15. Obsługa dodatkowych świadczeń i benefitów wynikających z obowiązujących przepisów prawa pracy oraz wewnętrznych uregulowań u Zleceniodawcy w tym obsługa pracowniczych programów emerytalnych i dobrowolnych ubezpieczeń grupowych na życie w różnych opcjach wraz z wystawianiem operatów z tytułu należnych świadczeń. 
 16. Wystawianie wszelkiego rodzaju zaświadczeń o zatrudnieniu, wynagrodzeniach i świadczeniach z ubezpieczenia społecznego oraz potrąceniach. 
 17. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi i instytucjami administracji publicznej w zakresie realizacji procesów kadrowych, płacowych i socjalnych wynikających z konieczności zabezpieczenia realizacji procesów dla Zleceniodawcy. 
 
 

Marki Grupy ORLEN