Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
BHP
W ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. ze szczególną troską podchodzimy do spraw związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Firma ściśle współpracuje ze Spółką z Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. – ORLEN Eko, która sprawuje kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca powołał również jednoosobową służbę bezpieczeństwa i higieny pracy w osobie Specjalisty ds. bhp.
 
 
Główne założenia w dziedzinie bhp:
 
 
 • Stosowanie rozwiązań, mających na celu zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy.
 • Sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycję przedsięwzięć, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 • Dostosowanie stanowisk pracy do wymogów ergonomii na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
 • Opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, instrukcji ogólnych i instrukcji na poszczególnych stanowiskach pracy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.
 • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.
 • Przeprowadzanie badań i pomiarów środowiska pracy oraz prowadzenie rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy.
 • Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Dokonywanie okresowych analiz oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz informowanie pracowników o wynikach tej oceny.
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie bezpieczeństwa poprzez odpowiedni system szkoleń i dokształcania.
 • Uczestnictwo w pracach, powołanej przez Pracodawcę, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Przestrzeganie obowiązujących zasad organizacyjno-technicznych przez pracowników Firmy, zmierzających do wyeliminowania wypadków oraz innych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego.
 • Inspirowanie pracowników do codziennej troski o własne bezpieczeństwo, zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa.
 • Zapewnienie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami oraz organizowanie profilaktycznych badań lekarskich.
 • Prowadzenie bieżących kontroli, przeglądów, analiz stanu bhp odnośnie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa.
Pracownicy Spółki ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych swoje czynności służbowe wykonują zgodnie z wymaganiami prawa polskiego oraz zarządzeniami Kompleksowego Systemu Prewencji, obowiązującymi wszystkich pracowników Spółek z Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
 
 

Marki Grupy ORLEN