Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Warsztaty środowiskowe w PKN ORLEN

22-10-2018  

W dniach 17-18 października 2018 r. w płockim Domu Technika odbyły się warsztaty środowiskowe z udziałem Przedstawicieli Spółek Grupy ORLEN.

Organizatorem warsztatów było Biuro Ochrony Środowiska PKN ORLEN S.A. Spotkanie otworzył Pan Armen Artwich - Członek Zarządu ds. Korporacyjnych.
- Głównym celem każdej polityki w dziedzinie odpadów powinno być zmniejszenie negatywnych skutków wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Polityka dotycząca odpadów powinna również zmierzać do ograniczenia wykorzystania zasobów oraz sprzyjać praktycznemu zastosowaniu hierarchii postępowania z odpadami – powiedział Członek Zarządu.
W trakcie pierwszego dnia spotkania najwięcej uwagi poświęcono bieżącym zmianom w ustawie o odpadach, aktach wykonawczych do ustawy oraz gospodarce cyrkularnej.
Ponadto omówiono treść Raportu Zintegrowanego Grupy ORLEN za rok 2017 ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną środowiska. Przedstawione założenia trybu prac związanych z przygotowywaniem sprawozdawczości za rok 2018 będą wymagały znacznie wcześniejszego przekazania danych o oddziaływaniu poszczególnych Spółek na środowisko.
Zagadnienia znowelizowanej ustawy wywołały żywą dyskusję wśród Przedstawicieli Spółek Grupy ORLEN .
Drugi dzień warsztatów zorganizowano we współpracy z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego. W tym dniu omówiono wdrożenie wymagań konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do produkcji wielkotonażowych organicznych substancji chemicznych (LVOC) oraz zasady prac związanych z opracowywaniem BREF dotyczącego oczyszczania gazów odlotowych z przemysłu chemicznego (Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector).
- Nasze członkostwo w Unii Europejskiej związane jest ze stosowaniem prawa europejskiego. Nie oznacza to jednak, że musimy być tylko jego biernym odbiorcą. Wręcz przeciwnie, mamy prawo, uczestniczenia w jego kreowaniu – powiedział w trakcie spotkania Pan Adam Tworkowski – Dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN. Mamy już doświadczenia nabyte w toku prac nad dokumentami referencyjnymi BREF dla rafinerii i dla wielkotonażowej chemii organicznej. Aktywnie uczestniczyliśmy w rewizji tych dokumentów, a efekty tego są zauważalne w postaci zapisów będących kompromisami zawartymi pomiędzy wszystkimi uczestnikami prac, w tym państw i organizacji pozarządowych. Nadszedł czas na opracowanie dokumentu o charakterze horyzontalnym, dotyczącym całego sektora chemicznego – powiedział Dyrektor.
Pani Monika Kosińska – Główny Specjalista do spraw wdrażania najlepszych dostępnych technik i współpracy z Komisją Europejską w Wydziale Najlepszych Dostępnych Technik w Departamencie Zarządzania Środowiskiem Ministerstwa Środowiska, wyraziła nadzieję na zacieśnienie współpracy między polskim sektorem chemicznym, a Ministerstwem reprezentującym Polskę w pracach Technicznej Grupy Roboczej, skutkujące wypracowaniem stanowiska na forum europejskim. - Chodzi o to, by zbudować wzajemne zaufanie i dostarczenie informacji niezbędnych do tego, aby nasz głos był silny i liczący się – powiedziała.
Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń oraz ukierunkowanie dalszych działań spółek sektora chemicznego prowadzonych na rzecz ochrony środowiska.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN