Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Rekrutacja
Wykwalifikowana kadra menedżerska i najwyższej klasy specjaliści stanowią największy kapitał Spółki. To dzięki pracownikom, Spółka może się rozwijać i świadczyć profesjonalne usługi rachunkowo-księgowe, kadrowo-płacowe i inwentaryzacyjne.
 
Osoby zainteresowane podjęciem pracy w ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego wyłącznie w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie rekrutacyjne na adres mailowy: praca@orlencuk.pl.
W/w dokumenty przyjmowane są tylko drogą mailową.
 
Każda przesłana przez Państwa oferta pracy jest dokładnie analizowana. Podczas weryfikacji zwracamy uwagę na zgodność kwalifikacji i doświadczenia osoby aplikującej z wymaganiami stanowiska pracy.
Po wstępnej weryfikacji ofert pracy, kontaktujemy się jedynie z osobami, które spełniły nasze oczekiwania.
Końcowym etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, prowadzona przez pracowników Zespołu Kapitału Ludzkiego i Szkoleń oraz przyszłych przełożonych. Zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną otrzymają Państwo telefonicznie.
 
Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
 
Kandydatów prosimy o uwzględnienie w dokumentach aplikacyjnych poniższych zapisów:
 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych, przez ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
 
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych, przez ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 
 
 
Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowania Pana/Pani danymi osobowymi oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 13 RODO, uprzejmie informujemy co następuje.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych
Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock.
Z Administratorem danych można się skontaktować:
• listownie na adres: ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock;
• przez e-mail: orlencuk@orlencuk.pl.
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym  można się kontaktować
w następujący sposób:
• listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock;
• przez e-mail: daneosobowe@orlencuk.pl.
 
1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanych w ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. w procesie rekrutacyjnym (praca, staże i praktyki) oraz w celu oceny Pana/Pani kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
• Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; wskazane dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
• Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; wskazane dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
• Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania potencjału zawodowego (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji);
• Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych;
• Uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pana/Pani umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy Pan/Pani jest odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja.
3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: nasi dostawy, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych m.in. dostawcy usług IT.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 1 rok od daty zakończenia danego procesu rekrutacyjnego. 
5. Przysługują Panu/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock, przez e-mail: daneosobowe@orlencuk.pl;
• prawo dostępu do treści swoich danych;
• prawo do sprostowania danych osobowych;
• prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania;
• prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. przesłał dane do innego administratora. Jednakże ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody;
• prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock, przez e-mail: daneosobowe@orlencuk.pl.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy RODO.
7. Konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z art. 221 § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanych w ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock procesach rekrutacyjnych (praca, staże, praktyki). Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z art. 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne.
 
Pozdrawiamy.
 
 
ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.
Biuro Obsługi Pracowników
Zespół Kapitału Ludzkiego i Szkoleń
ul. Chemików 7, Płock / budynek 05
 
 

Marki Grupy ORLEN