Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Obsługa kadrowo-płacowa
Za usługi w zakresie procesów kadrowych, płacowych, socjalnych, obsługi bezpośredniej i telefonicznej, oraz księgowania wynagrodzeń dla PKN ORLEN S.A. oraz Spółek GK ORLEN odpowiedzialne jest Biuro Obsługi Pracowników.
Profesjonalne dostosowanie Systemu IT do obsługi w ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. nie wymaga po stronie Zleceniodawcy ponoszenia dodatkowych kosztów na szkolenie pracowników do obsługi w powyższym zakresie.
Zapewniamy profesjonalną obsługę kadrowo-płacową w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy oraz obowiązujące u Zleceniodawcy uregulowania, tj. Układy Zbiorowe Pracy, Regulaminy Wynagradzania lub Kodeks Pracy.
 
Zakres świadczonych usług
 
 1. Obsługa procesu zatrudnienia pracowników oraz zmian warunków zatrudnienia,
 2. Obsługa procesu zatrudniania na podstawie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, o dzieło),
 3. Obsługa procesu rozwiązań umów o pracę,
 4. Obsługa nieobecności pracowniczych wynikających z przepisów prawa pracy oraz wewnętrznych uregulowań u Zleceniodawcy,
 5. Obsługa dodatkowych świadczeń i benefitów wynikających z obowiązujących przepisów prawa pracy oraz wewnętrznych uregulowań u Zleceniodawcy w tym obsługa pracowniczych programów emerytalnych i dobrowolnych ubezpieczeń grupowych na życie w różnych opcjach,
 6. Obsługa bezpośrednia i pośrednia (telefoniczna) pracowników, byłych pracowników i zleceniobiorców w zakresie kadrowym, płacowym oraz socjalnym w poniższym zakresie realizowanych usług,
 7. Wystawianie wszelkiego rodzaju zaświadczeń o zatrudnieniu, wynagrodzeniach i świadczeniach z ubezpieczenia społecznego oraz potrąceniach dla obecnych i byłych pracowników,
 8. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi i instytucjami administracji publicznej w zakresie realizacji procesów kadrowych, płacowych i socjalnych wynikających z konieczności zabezpieczenia realizacji procesów dla Zleceniodawcy,
 9. Naliczanie wynagrodzeń w oparciu o przepisy prawa pracy oraz wewnętrzne uregulowania u Zleceniodawcy,
 10. Dokonywanie potrąceń w oparciu o Kodeks Pracy,
 11. Sporządzanie list płac oraz plików z wynagrodzeń i przekazywanie ich do Zleceniodawcy w celu podpisania i dokonania przelewów środków pieniężnych na konta osobiste pracowników,
 12. Kopertowanie oraz przekazywanie do Zleceniodawcy odcinków wynagrodzeń o naliczonych wynagrodzeniach i dokonanych potrąceniach dla każdego pracownika,
 13. Naliczanie oraz sporządzanie deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie obowiązujących przepisów wynikających z ustawy,
 14. Naliczanie oraz sporządzanie deklaracji w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 15. Naliczanie i sporządzanie deklaracji PFRON,
 16. Prowadzenie i obsługa PKZP oraz ZFŚS przy PKN dla spółek GK ORLEN,
 17. Naliczanie świadczeń krótkoterminowych z ubezpieczenia społecznego, tj. zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i świadczeń rehabilitacyjnych.

 

 
 

Marki Grupy ORLEN